Supercheap – ตู้จ่ายเงินเดือนพนักงาน

ตู้จ่ายเงินเดือนพนักงาน (ATM Machine)

ไว้ใช้สำหรับจ่ายเงินเดือนพนักงานรายวัน โดยประโยชน์ของตู้จ่ายเงินเดือนพนักงานมีมากมาย ดังนี้

  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพื่อมาจ่ายเงิน
  • ลดกระบวนการที่ยุ่งยาก
  • สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและประวัติการเงินได้ถูกต้อง แม่นยำ
  • ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำตู้ที่แข็งแรง สามารถใช้งานได้ 5 ปี ไม่มีเสีย

ทางบริษัทจัดทำให้ SuperCheap Supermarket ที่จังหวัดภูเก็ต[contact-form-7 id=”2184″]

Skills

Posted on

31 ตุลาคม 2016