Product warranty conditions

 1. บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนที่เสียหายอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการผลิตจากโรงงานและหรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ติดตั้งแล้วเสร็จหรือตั้งแต่วันที่ออกใบส่งของของบริษัทโดยจะยึดถือเวลาใดเวลาหนึ่งที่ถึงก่อน
 2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขในข้อหนึ่ง
 3. ในกรณีที่เครื่องขัดข้องอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการผลิตจากโรงงานหรือชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐาน  บริษัทจะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยการส่งอะไหล่ให้ผู้ซื้อในระยะเวลารับประกัน และแนะนำการแก้ไขทางวิดีโอคอล VDO CALL เท่านั้นไม่มีบริการออนไซด์เซอร์วิส Onsite service หากต้องการบริการออนไซด์เซอร์วิส Onsite service จะคิดค่าบริการตามระยะทางจริง
 4. การรับประกันเป็นอันสิ้นสุดในกรณีที่สินค้าถูกเคลื่อนย้ายและขนส่งซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือผู้ที่บริษัทได้มอบหมายให้
 5. การรับประกันเป็นอันสิ้นสุดในกรณีที่การซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือ เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดใดในเครื่องที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทผู้จำหน่าย หรือผู้ที่บริษัทมอบหมายให้
 6. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากเหตุ ดังต่อไปนี้
  • ความเสียหายอันเจเกิดจากการใช้ผิดวิธี
  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
  • ความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายและขนส่งที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทหรือผู้ที่บริษัทมอบหมาย
  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น  น้ำท่วม  ไฟไหม้  แผ่นดินไหว
  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการดูแลรักษาตามคำแนะนำ
  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับมาตรฐาน
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของผู้มาใช้บริการ
  • สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอย-ข่วน ไม่อยู่ในการรับประกัน
  • สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง เช่น คราบมูลสัตว์ มีสายวงจรขาด มีรอยบุบของตัวเครื่อง เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันเช่นกัน
  • ความเสียหายเปลี่ยนแปลงหรือขัดข้องอันเกิดจากการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา
   อื่นๆซึ่งไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่ง
 7. บริษัทไม่มีนโยบายในการรับคืนสินค้า
 8. กรณีนำสินค้าไปติดตั้งในต่างประเทศการรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกันบริษัทอาจทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ให้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
 10. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์การนับระยะเวลารับประกันจะนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า